Designed and built with care, filled with creative elements

Pomagamy bezpłatnie - bez skierowań, bez kolejek, w ciągu 72 h.
Śledź nas    
Image Alt

„Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji” – debata MEN

W debacie „Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji. Wdrażanie – bariery – efekt” uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, samorządowcy, dyrektorzy szkół i placówek, rodzice, uczniowie i naukowcy. Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego reprezentował dr Tomasz Rowiński, współautor modelu opieki EZRA i zastępca dyrektora Instytutu Psychologii UKSW.

Głównym przedmiotem debaty były zagadnienia związane z zapewnieniem edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Rozmawiano o nowych standardach wczesnej pomocy dziecku i rodzinie, sposobie oceny potrzeb oraz konieczności przygotowania środowiska szkolnego do pracy ze zróżnicowanym zespołem.

Dyskutowano także o tworzeniu planu pomocy dziecku i rodzinie opartego o ocenę funkcjonalną, sposobach oceny efektywnego wsparcia oraz wykorzystywaniu zasobów środowiskowych i czynników sprzyjających rozwojowi dziecka.

Sekretarz stanu MEN Marzena Machałek przekazała kluczowe dla omawianego problemu dane. Co trzecie dziecko uczęszczające do polskiej szkoły obejmowane jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, co dziesiąty uczeń ma zaburzenia psychiczne. Kształceniem specjalnym objętych jest 4 procent uczniów, a wczesnym wspomaganiem rozwoju ponad 66 tysięcy dzieci. Minister podkreśliła również fakt, że około 70 proc. dzieci i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność uczęszcza do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

„Nie możemy być obojętni na te dane, dlatego jesteśmy w procesie zmian, które mają na celu sprostanie tym wyzwaniom. Pracujemy dalej nad rozwiązaniami, które będą realną pomocą dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli” – powiedziała minister Marzena Machałek.

Dr Tomasz Rowiński, prezes EZRA UKSW oraz zastępca dyrektora Instytutu Psychologii UKSW, opowiadał jak powinna wyglądać współpraca jednostek systemu oświaty z sektorem zdrowia. Dr Rowiński zwrócił uwagę na dwa kluczowe aspekty we współpracy z oświatą. Pierwszy to poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży, gdzie poradnie pierwszego poziomu referencyjnego psychiatrii mogą być zasobem dla szkół. Drugi aspekt to szkoła, jako zasób dla działań psychiatrycznych na oddziałach dziennych. Gdzie współpraca ze szkołą na poziome realizacji obowiązku edukacyjnego jest istotna i bez tego oddziaływania, nie jest efektywna poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

„Istotne jest również to, że współpraca międzyresortowa może siebie traktować jako wsparcie. Wsparcie w konkretnych sytuacjach, kiedy dziecko przychodzi i doświadcza jakiś problemów, czy zaburzeń psychicznych. Jest to możliwe, jeżeli jest zbudowana relacja w środowisku przy wsparciu samorządu i tworzenie rozwiązań ułatwiających komunikację i współpracę. Rola moderowania tej współpracy przez samorząd pomiędzy tymi dwoma sektorami jest kluczowa” – podkreślił dr Rowiński.

Prezes EZRA UKSW podczas debaty zwrócił uwagę również na dane, które pokazują duży wzrost problemów psychicznych dzieci i młodzieży oraz uwypuklił dwa ryzyka, które mogą przekreślić wysiłek wielu lat pracy nad poprawą tej sytuacji.

„Pierwszy to przepływ informacji między sektorami. Patrząc na rozwiązania prawne między sektorami przepływ danych wrażliwych jest niemożliwy, oczywiście rodzic sam może te dane przenosić, natomiast mówimy o rozwiązaniach systemowych, które by zapewniały dostęp specjalistom do informacji. Dane te są ważne z punktu kształtowania planu terapeutycznego. W tej chwili nie ma niestety narzędzia, które łączyłoby różne bazy danych” – przypomniał dr Rowiński.

Prezes EZRA UKSW opowiadał także o ofercie terapeutycznej: „drugie ryzyko – to pytanie co dalej? My zrobimy diagnozę, a w tej chwili propozycja terapeutyczna jest mała, nie odpowiadamy na potrzeby, które się rodzą, które diagnozujemy. Do psychiatry czeka się teraz 6 miesięcy, obserwujemy 77 proc. wzrost prób samobójczych wśród młodzieży”.

Wydarzenie było częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Edukacja w zasięgu ręki”.

Oprac. na podstawie MEN/EZRA UKSW

Relacja ze spotkania

Skip to content