Designed and built with care, filled with creative elements

Pomagamy bezpłatnie - bez skierowań, bez kolejek, w ciągu 72 h.
Śledź nas    
Image Alt

Aktywizacja zawodowa [ZAPROSZENIE]

Projekt aktywizujący „WŁĄCZ SIĘ! – wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Warszawy” dedykowany jest między innymi dla osób korzystających ze Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego. Bezpłatna oferta jest szansą na rozwój osobisty i zawodowy.
Informacje o Projekcie
 1. Projekt „WŁĄCZ SIĘ! – wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Warszawy”, ma na celu zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 150 osób (83K i 67M) niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących województwo mazowieckie – z terenu m.st. Warszawy, w okresie od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2022.
 1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
 2. Liderem w Projekcie jest POLBI Sp. z o.o.
 3. Biuro Projektu znajduje się w Warszawie przy ul. Przybyszewskiego 48/54 lok. 34.
 4. Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu mogą zostać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, spełniające następujące przesłanki:
 • zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym;
 • mające ukończony 18 rok życia;
 • mieszkające na terenie m. st. Warszawy;
 • nie korzystające, w okresie przed przystąpieniem do projektu oraz w jego trakcie, ze wsparcia w projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19;
 • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.);
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie
  z powodu więcej niż 1 przesłanek, określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
  o pomocy społecznej (tj. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

Preferowane osoby do objęcia wsparciem w szczególności, to:

 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • kobiety;
 • osoby zamieszkujące dzielnice: Targówek, Praga Północ oraz Bielany;
 • osoby długotrwale pozostające bez pracy;
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;
 • osoby posiadające co najmniej 3 dzieci.
 1. W ramach projektu uczestnicy mogą wziąć udział w:
 2. Diagnozie uczestnika projektu (udział obowiązkowy):
 • Indywidualne konsultacje z psychologiem – 2 godz./os.
 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym – 2 godz./os.
 1. Szkoleniach zawodowych wraz z egzaminem:
 • kurs grafiki komputerowej w Social Media
 • kurs analizy danych
 • kurs specjalisty ds. rachunkowości
 • kurs specjalisty ds. kadr i płac
 • kurs profesjonalnej obsługi klienta oraz magazynier z obsługą skanera.
 1. Warsztatach:
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 2 dni x 8 godzin
 • Trening kompetencji społecznych i interpersonalnych – 3 dni x 6 godzin
 1. Stażu zawodowym, którego uczestnicy otrzymają:
 • Badanie lekarza medycyny pracy
 • Stypendium stażowe w wysokości 1057,60 zł netto/m-c
 • Zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy 98,00 zł/m-c
 • W trakcie trwania stażu zawodowego Lider projektu opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 1. Indywidualnych spotkaniach ze specjalistami:
 • Indywidualny coaching zawodowy – śr. 3 godz./os.
 • Indywidualne pośrednictwo pracy – śr. 3 godz./os.
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne/psychospołeczne – śr. 4 godz./os.
 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne – razem śr. 4 godz./os:
 • psychoterapeuta
 • dietetyk
 • prawnik
 • specjalista ds. edukacji finansowej

Zapewniamy:

 • ubezpieczenie NNW na cały rok
 • catering i zwrot kosztów dojazdu*
 • stypendium szkoleniowe (6,90 zł za godz./os.) i materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu na spotkania indywidulne – (8,80 zł/spotkanie)

* Zwrot kosztów dojazdu dotyczy warsztatów, szkoleń stacjonarnych oraz spotkań indywidualnych
w formie stacjonarnej, catering dotyczy warsztatów oraz szkoleń stacjonarnych

Forma:

Warsztaty, szkolenia i spotkania indywidualne w formie stacjonarnej lub „online”

 

plakat informacyjny

KONTAKT:

Biuro projektu (czynne od pn.-pt.  w godz. 9.00-16.00)

Przybyszewskiego 48/54 lok. 34

01-824 Warszawa

Tel. 530 917 012

E-mail: aktywizacja@polbi.com.pl

www.polbi.pl

Skip to content